Privacyverklaring Escape from Veenhuizen

Dit is de privacyverklaring van Escape from Veenhuizen (hierna te noemen: ‘EFV’), gevestigd te (Zeijen) aan de (hoofdstraat 9) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer (86040715). U kunt contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website https://escapefromveenhuizen.nl/.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijzen EFV persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, ingedeeld naar verschillende verwerkingsactiviteiten.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van eenieder en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in Nederland en in de Europese Unie geldende privacyregelgeving. Tevens voeren wij een privacy-administratie en houden wij als onderdeel daarvan onze verwerkingsactiviteiten bij in een register van verwerkingsactiviteiten. Uiteraard hanteren wij passende beveiligingsmaatregelen, zowel organisatorisch en technisch, om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

Voor wie geldt deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor EFV persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website
 • (Medewerkers van) klanten
 • Potentiële klanten
 • (Medewerkers van) leveranciers
 • Derden die met ons communiceren

Welke persoonsgegevens verwerkt EFV?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan ons verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor:
  • De uitvoering van de overeenkomst
  • Het verlenen van diensten
  • Het leveren van producten

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website
 • Gegevens die u invult in het contactformulier

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster

Afhankelijk van de geleverde diensten of producten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Leeftijd
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Bedrijfsgegevens
 • Informatie die u zelf invult in het open veld in het contactformulier
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, identificatie in cookies en uw surfgedrag op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Waarom verwerkt EFV uw persoonsgegevens?

EFV gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om informatie aan u te kunnen verstrekken
 • Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en diensten aan u te kunnen leveren
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mails, elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie ‘Cookies’ in deze Privacyverklaring.
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening
 • Om ons aan de wet te houden.

De beveiliging van uw gegevens

EFV neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens EFV toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. EFV hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. EFV heeft eveneens een protocol opgesteld voor het (tijdig) melden van datalekken. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@escapefromveenhuizen.nl of 06-83989609 contact met ons op te nemen.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor EFV noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor diensten die wij verstrekken of producten die wij leveren
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. EFV is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van EFV en dus op verzoek en conform instructie van EFV handelt, sluit EFV met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

EFV zal, met uitzondering van via Google Analytics verkregen persoonsgegevens, geen persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door EFV baseert EFV zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten of producten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van EFV, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van EFV. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen

EFV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Zodra u geen diensten of producten meer bij ons afneemt en/of geen gebruik maakt van onze website, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en ons, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Te denken valt aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

EFV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben.

Er vindt geen ‘profiling’ plaats bij EFV.

Uw rechten

U kunt EFV verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. EFV kan hiervoor aan u vragen om zich nader te identificeren.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. EFV zal de verwerking niet staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De voornoemde rechten kunnen door u uitgeoefend worden door per e-mail of telefonisch contact op te nemen met EFV via info@escapefromveenhuizen.nl of 06-83989609. Ook kunt u een brief sturen naar het adres van EFV:

(hoofdstraat 9, 9491 AC Zeijen)
.

Klachtenregeling

Bij EFV hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon binnen EFV. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@escapefromveenhuizen.nl of 06-83989609. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door EFV in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Privacyverklaring aan veranderingen onderhevig

EFV behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal EFV dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen EFV en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoeker te kunnen faciliteren, maakt EFV gebruik van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. EFV gebruikt enkel functionele cookies. Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website van EFV goed te laten werken. Denk hierbij aan het gebruik van een cookie om de inhoud van een winkelwagentje te onthouden. EFV heeft geen toestemming nodig om deze cookies te plaatsen.

Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van EFV. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch: 06-83989609
Maandag tot en met vrijdag: van 9:00 tot 17:00 uur
E-mail: info@escapefromveenhuizen.nl
Post:
Escape from Veenhuizen
Hoofdstraat 9
9491 AC Zeijen

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2023.